regulamin


Poniższy regulamin precyzuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.pracowniabulanda.pl przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca: Magdalena Bulanda prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności, pod firmą Pracownia Introligatorska Magdalena Bulanda adres siedziby: 85- 356 Bydgoszcz, ul. Leszczyna 17, wpisany pod numerem NIP:5040059918, Regon: 387638620
 2. Kontakt ze Sprzedawcą: za pomocą adresu poczty elektronicznej: biuro@pracowniabulanda.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.pracowniabulanda.pl za pomocą którego, Sprzedawca świadczy sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot oferujący usługi sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia/Zakupu w Sklepie Internetowym.
 6. Przedmiot transakcji – Towary ub usługi wyszczególnione oraz opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, przedstawiana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów/ usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające wyraźnie rodzaj i ilość Towarów, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Regulamin formułuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pracowniabulanda.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień podczas realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca umieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Produkty dostępne w Sklepie internetowym zostały wykonane ręcznie, poszczególne egzemplarze towarów mogą różnić się od siebie co nie stanowi wady produktu.
 6. Wszystkie arkusze papierów dekoracyjnych dostępnych w Sklepie internetowym zostały namalowane ręcznie na powierzchni wody, dlatego drobne niedoskonałości wzoru oraz plamy/ ślady farby na odwrocie nie stanowią wady produktu.
 7. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient jest zobowiązany spełniać poniższe wymagania techniczne, potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1) Dysponować kontem poczty elektronicznej (e-mail).
  2) Posiadać : Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym kompatybilnym ze Sklepem Internetowym.
  3) Kompatybilną z systemem sklepu internetowego Przeglądarkę internetową.
 8. Klient nie może dostarczać treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Ceny

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają wszelkie należne podatki.
 2. Do ceny Towaru trzeba doliczyć koszty dostawy w wysokości określonej w §6 dla wybranego przez Klienta rodzaju dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmuje Sprzedacwa za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wyłączając czas, w którym prowadzona jest aktualizacja sklepu bądź inne prace techniczne.
 3. Zamówienie jest faktyczne, jeżeli Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia oraz poda poprawne dane kontaktowe: dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane, numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są prawidłowe lub kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni robiczych. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca może anulować Zamówienia/e.
 5. Klient po sfinalizowaniu zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  1) Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Po skutecznym złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczynie się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeżeli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu potwierdzenia Zamówienia.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi W zależności od wybranej formy dostawy) niżej wymienione sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1) Płatność za pobraniem podczas dbioru przesyłki.
  2) Płatność przelewem na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3) Płatność systemem szybkich płatności.
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1) Bank: ING Bank Śląski S.A.
  2) Numer Rachunku 04 1050 1139 1000 0097 3614 7662
  3) Iban: PL 04 1050 1139 1000 0097 3614 7662

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysłane zostanie pod adres podany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta jeżeli formularz zamówienia zostanie nieprawidłowo wypełniony, co uniemożliwi dokonanie wysyłki lub ją opóźni.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi poniższe sposoby dostawy:
  1) Kurier InPost
  2) Paczkomat
  3) Poczta Polska- przy realizacji przesyłek zagranicznych na terenie Uni Europejskiej.
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienie przez Klienta, jednak Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane możliwie bez zwłoki.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  1) Kurier InPost: 25,00 przedpłata, 30,00 pobranie
  2) Paczkomat: 22,00 przedpłata
  3) Poczta Polska- przy realizacji przesyłek zagranicznych na terenie Uni Europejskiej. Cena ustala indywidualnie.
  4) Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 500zł koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Obowiązuje na terenie Polski.
 5. Czas dostawy zakupionego Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, zawierając umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych. Nie musi podawać przyczyny i ponosić kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru w nienaruszonym stanie wraz z oświdczeniem przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Zwroty i reklamacje’’, również jest załączony do wiadomości e- mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z podanego wzoru formularza, jednak nie musi.
 5. Klient ma obowiązek bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić w nienaruszonym stanieTowar Sprzedawcy.
 6. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać zakupiony Towar przed jego upływem. Klient może zwrócić zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.
 7. W sytuacji odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane zostaną otrzymane od niego płatności ( w terminie do 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1) Wyjątek stanowi przypadek w którym klienat wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2) W takiej sytuacji to Klient pokrywa koszty dostawy towaru.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia właściwości, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Wyjątek stanowią towary przecenione, w których opsie znajduje się informacja o wystąpieniu wad.
 2. Podstawa i obszar odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określone zstały powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca/usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeśli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 4. Produkty dostępne w Sklepie zostały wykonane ręcznie, dlatego poszczególne egzemplarze towarów z tej samej serii mogą różnić się od siebie i nie stanowi to wady produktu.
  1) Wszystkie arkusze papierów dekoracyjnych dostępnych w Sklepie zostały namalowane ręcznie na powierzchni wody, dlatego też niedoskonałości wzoru oraz plamy na odwrocie arkusza nie stanowią wady produktu.
 5. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta m.in.:
  1) Pisemnie na adres Sprzedawcy: Pracownia Introligatorska Magdalena Bulanda, Leszczyna 17, 85-356 Bydgoszcz
  2) W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@pracowniabulanda.pl
 6. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1) Imię i nazwisko.
  2) Adres
  3) Adres e-mail.
  4) Datę złożenia zamówienia.
  5) Przedmiot reklamacji, oraz wskazanie żądania.
  6) Wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. O decyzji dotyczącej reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź za pomocą poczty.
 8. Podczas składania reklamacji należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt oraz zgłoszenie reklamacyjne.
 9. Sprzedawca odniesie się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.
 10. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy lub zwróci poniesione koszty klientowi.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w Regulamie z ważnych przyczyn np: zmiany przepisów prawa, zmian sposobów płatności i/ lub dostawy – w ramach, w jakich te zmiany wpływają na realizację postanowień tego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.), dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konflikty wynikające ze stosowania tego Regulaminu oraz w związku z wykonywaniem zawartych umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień tego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę mają prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.